Ιδρύεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑΣ» (MEDICINAL CHEMISTRY) με έδρα την Αθήνα.

Η εταιρεία έχει δική της σφραγίδα, σχήματος κυκλικού που θα μπαίνει σε όλα τα επίσημα έγγραφά της. Η σφραγίδα αυτή έχει στο μέσο της παράσταση αποστακτικού κέρατος και γύρω-γύρω τις λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑΣ.

Σκοπός της εταιρείας είναι η προσέγγιση και συνεργασία επιστημόνων για τη μελέτη και εξήγηση τρόπων δράσεων των φαρμάκων, για την προαγωγή και ενίσχυση της προσπάθειας δημιουργίας νέων φαρμάκων και για την ευρεία ανταλλαγή γνώσεων στα πλαίσια της επιστήμης της Φαρμακοχημείας, για την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου.

Μέσα της εταιρείας για την επιτυχία του σκοπού της είναι η πραγματοποίηση συναντήσεων, συζητήσεων, διαλέξεων, δημοσιεύσεων, εκδόσεων και η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας.

•    Η εταιρεία συνέρχεται σε Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές και έκτακτες) των μελών της και σε δημόσιες επιστημονικές συνεδριάσεις. Στις τελευταίες αυτές ανακοινώνονται πρωτότυπες πειραματικές εργασίες ή γίνονται διαλέξεις και συζητήσεις επιστημονικών θεμάτων ή, τέλος, κρίσεις επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων
•    Αναλαμβάνει την επιστημονική μελέτη ζητημάτων που σχετίζονται με τη Φαρμακοχημεία και που της υποβάλλουν δημόσιοι φορείς ή άλλα όργανα και με δική της πρωτοβουλία
•    Εκδίδει δικό της περιοδικό, αν οι πόροι της το επιτρέπουν ή συνεργάζεται με άλλο συγγενές για τη δημοσίευση των επιστημονικών της εργασιών
•    Διατηρεί, ανάλογα με τους πόρους της, Βιβλιοθήκη και Αναγνωστήριο
•    Οργανώνει Συνέδρια, Συμπόσια ή Σεμινάρια. Επίσης συμμετέχει σε σχετικές με τη Φαρμακοχημεία διοργανώσεις στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό
•    Συμμετέχει σαν μέλος σε διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με τη Φαρμακοχημεία

Η Εταιρία αποτελείται από μέλη τακτικά, δόκιμα, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.

Τακτικό Μέλος μπορεί να ονομασθεί:
•    Κάθε βιολόγος, γιατρός, φαρμακοποιός, φυσικός, χημικός ή κάθε επιστήμονας άλλου κλάδου που προάγει τους σκοπούς της εταιρίας ύστερα από έγγραφη αίτηση του ίδιου. Η αίτηση αυτή κρίνεται από το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίαση μετά την υποβολή της και μπορεί να εγκριθεί ή να απορριφθεί
•    Κάθε δόκιμο μέλος που υποβάλλει το πτυχίο των παραπάνω κλάδων μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Δόκιμο μέλος μπορεί να γίνει κάθε φοιτητής των πιο  πάνω κλάδων μετά από σχετική αίτηση και έγκριση, σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

Αντεπιστέλλον μέλος γίνεται:
•    Κάθε τακτικό ή δόκιμο μέλος που εγκαθίσταται μόνιμα στο εξωτερικό
•    Κάθε Έλληνας ή αλλοδαπός επιστήμονας των πιο πάνω κλάδων που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και ενδιαφέρεται για την Φαρμακοχημεία, εφ’ όσον το ζητήσει εγγράφως και η αίτησή του εγκριθεί από το Δ.Σ.

Επίτιμο μέλος ανακηρύσσει η εταιρία, σαν εκδήλωση τιμής, κάθε Έλληνα ή αλλοδαπό επιστήμονα που διακρίθηκε στη Φαρμακοχημεία ή που πρόσφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στην εταιρία. Τα επίτιμα μέλη εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή με έγγραφη πρόταση μέλους της εταιρίας προς το Δ.Σ.

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζουν οι διατάξεις του Νόμου για τα Σωματεία και αυτού του Καταστατικού. Έχουν επίσης υποχρέωση να πληρώνουν τακτικά τις συνδρομές τους και να συμμετέχουν στις επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρίας καθώς και στις Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές και έκτακτες).

Τα δόκιμα μέλη έχουν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα τακτικά, χωρίς όμως να μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Τα αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν τις ίδιες οικονομικές υποχρεώσεις με τα τακτικά και το δικαίωμα να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της εταιρίας, όταν βρίσκονται στην Ελλάδα, χωρίς όμως το δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται.

Χάνουν την ιδιότητα του τακτικού, δόκιμου ή αντεπιστέλλοντος μέλους της εταιρίας:
•    Όσοι υποβάλλουν έγγραφη παραίτηση ή δήλωση αποχωρήσεως.
•    Όσοι καθυστερούν την συνδρομή τους περισσότερο από 2 χρόνια. Για την περίπτωση αυτή ατονεί η εισήγηση του Δ.Σ. εφ’ όσον έστω και αμέσως πριν από την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως καταβληθούν οι καθυστερημένες συνδρομές.

Τα μέλη που αποχωρούν ή διαγράφονται ή απομακρύνονται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, δεν έχουν δικαίωμα επάνω στην περιουσία της Εταιρίας.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού είναι συνδυασμένες και εφαρμόζονται σε συνάρτηση με το άρθρο 9 αυτού του Καταστατικού.

Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται από:
•    Το δικαίωμα εγγραφής των μελών της
•    Τις συνδρομές των μελών όλων των κατηγοριών
•    Τις πωλήσεις του περιοδικού και των πρακτικών των επιστημονικών εκδηλώσεων της εταιρείας
•    Τις έκτακτες εισφορές, τις προαιρετικές εισφορές των μελών ή μη μελών, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου), με οποιοδήποτε τρόπο
•    Τις δωρεές κάθε είδους
•    Τις έκτακτες εισφορές και υποχρεώσεις των μελών που μπορεί να ορίζει σε κάθε περίπτωση η Γενικής Συνέλευσης, για την επιτυχία των σκοπών της εταιρείας.
•    Τις εισπράξεις από δημόσιες εκδηλώσεις που οργανώνονται από την εταιρεία και τους τόκους από καταθέσεις σε Πιστωτικό Ιδρύματα
•    Αμοιβές από παροχή επιστημονικών εργασιών

Τα τακτικά, δόκιμα και αντεπιστέλλοντα μέλη καταβάλλουν υποχρεωτικά στην εταιρεία:
•    Κατά την εγγραφή τους, σαν δικαίωμα, δραχμές εκατό (10)
•    Κάθε χρόνο και μάλιστα στο πρώτο τρίμηνο αυτού, δραχμές τετρακόσιες (400) για συνδρομή. Τα δόκιμα μέλη το ¼ της συνδρομής

Και οι δύο παραπάνω εισπράξεις γίνονται με φροντίδα του Ταμία.

Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να προτείνει στη Γενική Συνέλευση αύξηση ή ελάττωση των παραπάνω ποσών κατά την κρίση του.

Η τελική απόφαση παίρνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Ή καθυστέρηση όποιου από τα παραπάνω ποσά, περισσότερα από δώδεκα (12) μήνες, αφαιρεί από τα υπαίτια μέλη το δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, κατά συνέπεια και να ψηφίζουν. Ξαναποκτούν όμως το δικαίωμα αν πληρώσουν τα χρέη τους πριν από την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως.

Κάθε δύο (2) χρόνια, τον Ιανουάριο, τα τακτικά μέλη συνέρχονται σε Γενική Συνέλευση μετά από έγγραφη πρόσκληση του Δ.Σ. που επιδίδεται ατομικώς στα μέλη πριν από 10 μέρες τουλάχιστον από τη μέρα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και εκλέγουν απ’ ευθείας, με μυστική ψηφοφορία, πέντε (5) μέλη του Δ.Σ.

Τα μέλη αυτά συνέρχονται μετά από πρόσκληση εκείνου που πλειοψήφησε και εκλέγουν μεταξύ τους, με μυστική ψηφοφορία, τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Σύμβουλο, που αποτελούν το νέο Δ.Σ. εκτός από τα πέντε (5) μέλη του Δ.Σ., εκλέγονται και δυο (2) άτομα αναπληρωματικά μέλη, που αντικαθιστούν τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. σε περίπτωση κενώσεως μιας θέσεως στο Δ.Σ.

Η σειρά επιτυχίας καθορίζει τα μέλη που εκλέγονται, καθώς και τα αναπληρωματικά.

Κάθε μέλος του Δ.Σ. που δεν αποδέχεται την εκλογή του ή απέχει από τα καθήκοντά του, αδικαιολόγητα, αντικαθίσταται μετά από απόφαση του Δ.Σ. με το πρώτο αναπληρωματικό και στη συνέχεια με το δεύτερο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο:
•    Διοικεί την εταιρεία και φροντίζει με κάθε τρόπο για την επιτυχία των σκοπών της
•    Συγκροτεί από τα μέλη του ή και από άλλα μέλη της εταιρείας επιτροπές για τη μελέτη ειδικών ζητημάτων, που προκύπτουν ή επιστημονικών θεμάτων, που έχουν ανάγκη ειδικής επεξεργασίας. Οι επιτροπές αυτές υποβάλλουν έκθεση με τα πορίσματά τους στο Δ.Σ. σε χρόνο που ορίζεται επίσης από το Δ.Σ.
•    Επιβλέπει για την τήρηση του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων
•    Φροντίζει για την έκδοση και διάδοση του περιοδικού της εταιρείας καθώς και των πρακτικών των επιστημονικών εκδηλώσεών της (Συνέδρια, Συμπόσια, Σεμινάρια κλπ.).
•    Ενεργεία για την εγγραφή ή διαγραφή μελών, σύμφωνα με το Καταστατικό

Το Δ.Σ. συνεδριάζει μία φορά το μήνα τουλάχιστον, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του. Θεωρείται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) μέλη του και αποφασίζει για όλα τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Για ζητήματα, που αφορούν πρόσωπο μέλους ή μη μέλους, η ψηφοφορία γίνεται μυστική.

Αν δύο τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. του το ζητήσουν, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καλέσει το Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση μέσα σε τρείς μέρες.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:
•    Εκπροσωπεί γενικά την εταιρεία σε κάθε Αρχή, συγκαλεί το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση με το Γενικό Γραμματέα, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τις επιστημονικές συγκεντρώσεις της εταιρείας. Στις Γενικές Συνελεύσεις ο Πρόεδρος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.
•    Εισηγείται ο ίδιο ή με το Γενικό Γραμματέα όλα τα θέματα των ημερήσιων διατάξεων, διορίζει και παύει το βοηθητικό προσωπικό της εταιρείας μετά από προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ., φροντίζει για την ακριβή εφαρμογή του Καταστατικού και υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα της εταιρείας, καθώς και τα πρακτικά των Συνεδριάσεων.
•    Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας:
•    Φυλάει τη σφραγίδα και τα αρχεία της εταιρείας
•    Διεξάγει όλη την αλληλογραφία της εταιρείας, αφού συμβουλευθεί σε κάθε περίπτωση τον Πρόεδρο, παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα, έντυπα, δακτυλογραφημένα ή χειρόγραφα που στέλνονται στην εταιρεία και τηρεί με ευθύνη του πρωτόκολλο των εγγράφων που εισέρχονται ή εξέρχονται καθώς και το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων. Το Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένα μέλος του Δ.Σ. μετά από απόφασή του.
•    Με εντολή του Προέδρου καλεί με όλους του τύπους τα μέλη της εταιρείας σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

Ο Ταμίας:
•    Φυλάει και είναι υπεύθυνος για τη χρηματική περιουσία της εταιρείας
•    Ο ίδιος αυτοπροσώπως ή με εισπράκτορα της εκλογής του και με ευθύνη του για κάθε ζημία ή παράλειψη, εισπράττει κάθε τι που οφείλεται στην εταιρεία, καθώς και τις συνδρομές και το δικαίωμα εγγραφής των μελών με διπλότυπες αποδείξεις
•    Ενεργεί τις αναγκαίες πληρωμές με έγγραφή εντολή του Προέδρου
•    Αν η περιουσία ξεπερνά τις δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές, ο Ταμίας οφείλει να καταθέσει αμέσως το επί πλέον ποσό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. Για ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα απαιτείται η γραπτή εξουσιοδότηση του Ταμία από τον Πρόεδρο της εταιρείας
•    Στην αρχή κάθε χρόνου ο Ταμίας υποβάλλει στο Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του προηγούμενου χρόνου, καθώς και λεπτομερή λογοδοσία για τη διαχείρισή του
•    Τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο Ταμείου, που πρέπει να έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο και να έχει σφραγισθεί με τη σφραγίδα της εταιρείας. Επίσης τηρεί οποιαδήποτε άλλα βιβλία τυχόν προβλεπόμενα από το Νόμο για τα Σωματεία.
•    Ευθύνεται προσωπικά για οποιαδήποτε δαπάνη χωρίς ένταλμα
•    Ο Ταμίας, σε συνεδρίαση του Δ.Σ. πριν από τις αρχαιρεσίες, αναφέρει την κατάσταση του Ταμείου της εταιρείας και συγχρόνως υποβάλλει εγγράφως τον ισολογισμό του χρόνου που έληξε. Ο ισολογισμός αυτός και ο απολογισμός κάθε χρόνου υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη του Οικονομικού Έτους.
•    Ο Ταμίας, όταν για οποιοδήποτε λόγο δε μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, αντικαθίσταται από ένα άλλο μέλος του Δ.Σ. μετά από απόφασή του.

Το Δ.Σ. διασφαλίζει την εφαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας και της Δεοντολογίας, η οποία θα συνταχθεί και ψηφιστεί στην πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση του Καταστατικού, και μπορεί να επιβάλλει τις ακόλουθες κυρώσεις: επίπληξη, πρόσκαιρη αποβολή και οριστική διαγραφή, ανάλογα με το βαθμό της παραβάσεως αυτού του Καταστατικού ή της Δεοντολογίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως ή γενικότερα της Νομοθεσίας, που ισχύει για τα Σωματεία.

Πειθαρχικές κυρώσεις κατά του Δ.Σ. στο σύνολό του ή των μελών αυτού επιβάλλει η Γενική Συνέλευση και μπορεί να είναι επίπληξη ή έκπτωση από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή ακόμα διαγραφή από μέλος της εταιρείας.

Μέλος της εταιρείας που τιμωρήθηκε από το Δ.Σ. σύμφωνα με τα πιο πάνω, έχει το δικαίωμα να προσφύγει κατά της αποφάσεως του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση. Αυτή έχει την αρμοδιότητα ν’ αποφασίζει επικύρωση οριστικά της γνώμης του Δ.Σ. ή μετατροπή της σχετικής αποφάσεώς του ή την ακύρωσή της.

Σε περίπτωση όμως τιμωρίας ενός μέλους  σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (Άρθρο 88), το τιμωρημένο μέλος έχει το δικαίωμα, μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που του κοινοποιήθηκε η απόφαση για την τιμωρία του, να προσφύγει στο Πρωτοδικείο Αθηνών, αν η τιμωρία δεν έγινε σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού ή αν δεν υπήρχαν γι’ αυτήν τόσο σοβαροί λόγοι, ώστε να τη δικαιολογούν.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (2) συνεχείς συνεδριάσεις αυτού, καταγγέλλεται από τον Πρόεδρο σε έκτακτη Γενική Συνέλευση και αυτή αποφασίζει για την αντικατάστασή του.

Οι Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας είναι τακτικές και έκτακτες. Συγκροτούνται από τα τακτικά μόνο μέλη, αν πρόκειται να ασχοληθούν με θέματα διοικητικά. Στα επιστημονικά, όμως, θέματα μετέχουν όλα τα μέλη.

Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας έχει την ανώτατη εποπτεία και το γενικό λόγο στις υποθέσεις της εταιρείας κι αυτή αποφασίζει ακόμα για θέματα που δεν προβλέπονται από το Καταστατικό.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως οι ψηφοφορίες γίνονται είτε φανερές, με ονομαστική κλήση ή με ανύψωση του χεριού, είτε μυστικές, με ψηφοδέλτια. Όμως για ζητήματα προσώπων, για αρχαιρεσίες, λογοδοσίες και γενικά για ζητήματα εμπιστοσύνης, η ψηφοφορία γίνεται πάντα μυστική με ψηφοδέλτια.

Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο κατά μην Ιανουάριο και προεδρεύεται από Πρόεδρο που εκλέγει η Γενική Συνέλευση. Σ’ αυτή γίνεται ενημέρωση των μελών για τα όσα έπραξε το Δ.Σ. στο χρόνο που πέρασε και για τα όσα προγραμματίζει για το χρόνο που αρχίζει. Κάθε δύο (2) χρόνια όμως, που λήγει η θητεία του Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση έχει εκλογικό χαρακτήρα, γιατί σ’ αυτή γίνονται με μυστική ψηφοφορία αρχαιρεσίες για να εκλεγεί το νέο Δ.Σ. Στη Συνέλευση αυτή εκλέγεται στην αρχή ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και τρία μέλη για Εφορευτική Επιτροπή. Στη συνέχεια γίνεται απολογισμός του Διοικητικού και Οικονομικού έργου του Δ.Σ. που αποχωρεί, διαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ακολουθούν αρχαιρεσίες. Αυτές γίνονται μεταξύ των υποψηφίων που υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως επιβλέπει την ομαλή και αδιάβλητη ψηφοφορία και τελικά προσυπογράφει μαζί με το Γραμματέα και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής το πρακτικό των αρχαιρεσιών. Αυτό παραδίνεται στο Γραμματέα της Συνελεύσεως για να συντάξει στη συνέχεια το γενικότερο πρακτικό της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. όταν προκύψει κάποιο επείγον θέμα ή όταν το ζητήσει η Εξελεγκτική Επιτροπή ή όταν το ζητήσουν εγγράφως με αίτηση προς το Δ.Σ. το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις πρέπει να συγκληθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η αίτηση γι’ αυτήν έφθασε στα χέρια του Δ.Σ.

Οι Γενικές Συνελεύσεις θεωρούνται σε απαρτία όταν είναι παρόντες το μισό συν ένα (1/2 + 1) του συνόλου των τακτικών μελών που είναι ταμειακά εντάξει. Αν δεν γίνει απαρτία κατά την πρώτη αυτή Συνέλευση συγκαλείται δεύτερη μέσα σε τρεις ως δέκα (3-10) μέρες με την ίδια ακριβώς ημερήσια διάταξη. Η δεύτερη αυτή Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία όσα μέλη κι αν είναι παρόντα.

Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις είναι έγγραφες, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, αποστέλλονται στα μέλη δέκα (10) μέρες πριν και περιλαμβάνουν το χρόνο, τον τόπο και σαφή ημερήσια διάταξη θεμάτων.

Την Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούν τρία (3) από τα τακτικά μέλη που εκλέγονται γι’ αυτό το αξίωμα την ίδια μέρα, με τον ίδιο τρόπο της εκλογής του Δ.Σ. και με την ίδια θητεία δύο (2) χρόνων. Μεταξύ των τριών εκλέγεται ο Πρόεδρος.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει κάθε χρόνο τις προτάσεις του Δ.Σ. και του Ταμία για την καλή διαχείριση, επιβλέπει αν τηρούνται οι Νόμοι του Κράτους, οι διατάξεις του Καταστατικού και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Έχει δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία της εταιρείας και να ελέγχει το περιεχόμενο του Ταμείου οποτεδήποτε, κατόπιν αιτήματος γραπτού ή προφορικού προς το Δ.Σ.

Συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση για τη διαχείριση του Δ.Σ. που την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση υποχρεωτικά μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη λήξη του Οικονομικού Έτους.

Δικαιούται να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση ύστερα από έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., όταν θεωρήσει ότι διακινδυνεύουν τα συμφέρονται της εταιρείας.

Οι τακτικές Επιστημονικές Συνεδριάσεις της εταιρείας γίνονται από τις αρχές Οκτωβρίου ως το τέλος Ιουνίου κάθε χρόνου, σε ώρα, μέρα και τόπο που ορίζει το Δ.Σ.

Οι ανακοινώσεις στις τακτικές συνεδριάσεις μπορεί να είναι ανασκοπήσεις ή πρωτότυπες επάνω σε θέματα της Φαρμακοχημείας.

Κάθε μέλος που έχει σκοπό να κάνει ανακοίνωση οφείλει να παραδώσει στο Γενικό Γραμματέα αντίγραφο του κειμένου της δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν, δηλώνοντας συγχρόνως υπεύθυνα αν η ίδια εργασία έχει κατατεθεί ή ανακοινωθεί σε άλλη επιστημονική εταιρεία ή περιοδικό ή ανώτατη σχολή. Το αντίγραφο αυτό μπορεί να το διαβάσει πριν από την ανακοίνωση όποιος θέλει από τα μέλη, αλλά το γεγονός αυτό πρέπει να το μάθει έγκαιρα ο συγγραφέας. Μαζί με κάθε εργασία κατατίθεται επίσης και περίληψη στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα υποχρεωτικά και σε άλλη γλώσσα προαιρετικά. Μόλις κατατεθεί μία εργασία ο Γενικός Γραμματέας την πρωτοκολλά και δίνει στον ενδιαφερόμενο το σχετικό αριθμό που ισχύει για τη σειρά της ανακοινώσεως.

Για την πρωτοτυπία και γενικά για το περιεχόμενο της ανακοινώσεως ευθύνεται μόνο ο συγγραφέας και όχι η εταιρεία.

Τα πρακτικά των επιστημονικών εκδηλώσεων της εταιρείας πρέπει να δημοσιεύονται το ταχύτερο δυνατό. Αυτά αποστέλλονται στα μέλη, σε άλλες επιστημονικές εταιρείες και ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και σε άτομα που κατά οποιοδήποτε τρόπο ενδιαφέρονται για τη Φαρμακοχημεία.

Όποιος παίρνει μέρος στην επιστημονική συζήτηση είναι υποχρεωμένος αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίας να παραδίνει στο Γενικό Γραμματέα σύντομη (όχι περισσότερο από μισή σελίδα) περίληψη των παρατηρήσεών του.

Επιστήμονες ξένοι προς την εταιρεία μπορούν ύστερα από έγκριση του Δ.Σ. να ανακοινώσουν πρωτότυπες ή μη πρωτότυπες εργασίες τους, σχετικές πάντως με τη Φαρμακοχημεία, είτε αυτοπροσώπως είτε με ένα μέλος της εταιρείες, που αναλαμβάνει όμως όλη την ευθύνη για το περιεχόμενο και την πρωτοτυπία της εργασίας.

Οι καθαρά επιστημονικές συνεδρίες της εταιρείας είναι:
•    Δημόσιες, οπότε τα μη μέλη μπορούν να παρευρίσκονται σαν ξένοι της εταιρείας ή σαν ακροατές και έχουν το δικαίωμα να παίρνουν το λόγο στην επιστημονική συζήτηση
•    Ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να μην είναι δημόσιες
•    Η εταιρεία μπορεί να συνεδριάζει μαζί με άλλες επιστημονικές εταιρείες, οπότε τα μέλη των εταιρειών έχουν το δικαίωμα για ανακοινώσεις και συζητήσεις. Συμπροεδρεύουν οι Πρόεδροι των συνεργαζόμενων εταιρειών.

Το Δ.Σ. παραπέμπει σε εισηγητικές επιτροπές που αυτό συγκροτεί:
•    Ζητήματα για τα οποία οι δημόσιες αρχές ή άλλοι παράγοντες ζητούν τη γνώμη της εταιρείας
•    Επιστημονικές εργασίες και μελέτες δακτυλογραφημένες ή έντυπες που στέλνονται στην εταιρεία με αίτημα την κρίση της γι’ αυτές

Οι εισηγητικές επιτροπές αποτελούνται από τρία (3) μέλη, που τα ορίζει το Δ.Σ. και ένα από αυτά εκλέγεται σαν Εισηγητής για τη συζήτηση και τη σύνταξη της σχετικής εκθέσεως.

Η έκθεση αυτή πρέπει να υποβάλλεται στην προθεσμία που ορίζει το Δ.Σ. και διαβάζεται σε τακτική συνεδρία της εταιρείας, η οποία αποφαίνεται σχετικά με φανερή ψηφοφορία, το αποτέλεσμα αναγγέλλεται από τον Πρόεδρο και αναγράφεται στα Πρακτικά.

Τροποποίηση του Καταστατικού αυτού μπορεί να γίνει οποτεδήποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. Τη σχετική απόφαση πρέπει να την πάρει η εταιρεία σε Έκτακτη Συνέλευση, που θα έχει συγκληθεί ειδικά γι’ αυτό το σκοπό, με τη συνηθισμένη απαρτία του μισού συν ένα (1/2 + 1) και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Το Δ.Σ. πάντα με εσωτερικούς κανονισμούς που θα συντάσσει αντιμετωπίζει κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι σχετικές διατάξεις των εκάστοτε Νόμων, που ισχύουν για τα Σωματεία.

Ότι προκύψει που δεν περιλαμβάνεται στα άρθρα αυτού του Καταστατικού, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα Σωματεία.

Σε Γενική Συνέλευση που συγκαλείται και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 12, μπορεί να αποφασισθεί η διάλυση της εταιρείας ή η συγχώνευσή της με άλλη επιστημονική εταιρεία.

Μετά τη διάλυση της εταιρείας η περιουσία της περιέχεται όπου αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Η μεταβίβαση της περιουσίας γίνεται σύμφωνα με το σχετικό Νόμο.

Το Καταστατικό αυτό, που αποτελείται από δέκα τέσσερα (14) άρθρα διαβάστηκε και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε με όλους τους τύπους αποκλειστικά γι’ αυτό το σκοπό την 28η Μαρτίου 1980, ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών (Π.Ε.Φ.)